Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 453221
Đang online: 10
Một số văn bản Thi đua khen thưởng áp dụng 2017
08/06/2017
1270


 
MỘT SỐ VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG ÁP DỤNG 2017
 
 
 
 
 
 
  • Thông số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Bộ nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;
 
 


 
Các tin khác