Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 453219
Đang online: 10
Thông tư 02/2011/TT-BNV (21/01/2011)
26/02/2016
678
Bộ nội vụ ra thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 02/2011/TT-BNV

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

THÔNG TƯ

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
 

   Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
   Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ);
   Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
   Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ như sau:


   I. THI ĐUA VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

1. Hình thức, nội dung tổ chức phong hào thi đua
2. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua
3. Thẩm quyền xét đề nghị và quyết định công nhận danh hiệu thi đua
4. Mẫu bằng công nhận dạnh hiệu thi đua

   II. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIỂU CHUẨN KHEN THƯỞNG, HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CẤP BỘ, NGÀNH, TỈNH, ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG.

1. Hình thức, đối tượng khen thưởng
2. Về tiêu chuẩn khen thưởng

   III. THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐỂ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Tuyến trình và thủ tục trình khen
2. Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng
3. Hiệp y khen thưởng
4. Hồ sơ, thời điểm trình khen danh hiệu thi đua, huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

   IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG, LƯU TRỬ HỒ SƠ KHEN THƯỞNG, SỬ DỤNG QUỶ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ THU HỒI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

1. Thông báo kết quả khen thưởng
2. Lưu trữ hồ sơ khen thưởng
3. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng]
4. Hủy quyết định khen thưởng và thu hồi hiện vật khen thưởng

   V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 

Xem chi tiết: tại đây.
 
Các tin khác