Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 453179
Đang online: 6
Nghị định 42/2010/NĐ-CP (15/04/2010)
26/02/2016
896
Chính phủ ta quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng


 NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
____________

CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
 
   Chương I :NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Nguyên tắc thi đua và căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua
Điều 4. Nguyên tắc khen thưởng và căn cứ khen thưởng
Điều 5. Quỹ thi đua, khen thưởng

   Chương II: THI ĐUA VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

  Mục 1: HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI ĐUA

Điều 6. Hình thức tổ chức thi đua
Điều 7. Nội dung tổ chức phong trào thi đua
Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai tổ chức phong trào thi đua
Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng
Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan thông tin đại chúng

  Mục 2: DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA
 
Điều 11. Các danh hiệu thi đua
Điều 12. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”
Điều 13. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”
Điều 14. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”
Điều 15. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”
Điều 16. “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”
Điều 17. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến”
Điều 18. Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, danh hiệu thôn, bản, làng, ấp, tổ dân phố văn hóa và tương đương
Điều 19. Danh hiệu, tiêu chuẩn thi đua của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp

   Chương III: HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

  Mục 1: HUÂN CHƯƠNG
 
Điều 20. “Huân chương Sao vàng”
Điều 21. “Huân chương Hồ Chí Minh”
Điều 22. “Huân chương Độc lập” hạng nhất
Điều 23. “Huân chương Độc lập” hạng nhì
Điều 24. “Huân chương Độc lập” hạng ba
Điều 25. “Huân chương Quân công” hạng nhất
Điều 26. “Huân chương Quân công” hạng nhì
Điều 27. “Huân chương Quân công” hạng ba
Điều 28. “Huân chương Lao động” hạng nhất
Điều 29. “Huân chương Lao động” hạng nhì
Điều 30. “Huân chương Lao động” hạng ba
Điều 31. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất
Điều 32. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì
Điều 33. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba
Điều 34. “Huân chương Chiến công” hạng nhất
Điều 35. “Huân chương Chiến công” hạng nhì
Điều 37. “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”
Điều 38. “Huân chương Dũng cảm”

  Mục 2: HUY CHƯƠNG
 
Điều 40. “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”, “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”, “Huy chương Chiến sỹ vẻ vang”
Điều 41. “Huy chương Hữu nghị”

  Mục 3: DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC
 
Điều 42. Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
Điều 43. Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”
Điều 44. Danh hiệu “Anh hùng Lao động”
Điều 45. Danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân

  Mục 4: “GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH”, “GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC”
 
Điều 46. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”
Điều 47. “Giải thưởng Nhà nước”

  Mục 5: KỶ NIỆM CHƯƠNG, HUY HIỆU
 
Điều 48. Kỷ niệm chương và Huy hiệu

  Mục 6: BẰNG KHEN, GIẤY KHEN
 
Điều 49. Bằng khen
Điều 50. Giấy khen

   Chương IV: THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG; THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

  Mục 1: THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO TẶNG
 
Điều 51. Thẩm quyền
Điều 52. Lễ trao tặng

  Mục 2: THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
 
Điều 53. Quy định chung về thủ tục trình khen thưởng
Điều 54. Thủ tục xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”
Điều 55. Hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp và danh hiệu thi đua khác
Điều 56. Hồ sơ, thủ tục xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”
Điều 57. Hồ sơ, thủ tục xét tặng Huân chương các loại
Điều 58. Hồ sơ, thủ tục xét tặng “B»ng khen của Thủ tướng Chính phủ”
Điều 59. Hồ sơ, thủ tục xét tặng “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”
Điều 60. Hồ sơ, thủ tục xét tặng Huy chương
Điều 61. Hồ sơ, thủ tục đơn giản
Điều 62. Hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
Điều 63. Hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu “Tỉnh anh hùng”, “Thành phố anh hùng”, danh hiệu “Anh hùng lao động", “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”
Điều 64. Hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân”
Điều 65. Hồ sơ, thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước”
Điều 66. Tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho cá nhân và tổ chức

   Chương V: QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  Mục 1: LẬP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
 
Điều 67. Nguồn và mức trích quỹ
Điều 68. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng
Điều 69. Quản lý quỹ thi đua, khen thưởng

   Mục 2: MỨC TIỀN THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI
 
Điều 70. Cách tính tiền thưởng
Điều 71. Danh hiệu thi đua
Điều 72. Huân chương các loại
Điều 73. Danh hiệu vinh dự nhà nước
Điều 74. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước”
Điều 76. Huy chương, Kỷ niệm chương
Điều 77. Các quyền lợi khác

   Chương VI: QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ; HÀNH VI VI PHẠM, XỬ LÝ VI PHẠM; KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; TƯỚC VÀ PHỤC HỒI DANH HIỆU
 
Điều 78. Quyền của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng
Điều 79. Nghĩa vụ của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng
Điều 80. Hành vi vi phạm và hình thức xử lý đối với cá nhân, tập thể được khen thưởng
Điều 81. Hành vi vi phạm và hình thức xử lý đối với người và cơ quan có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng
Điều 82. Khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng
Điều 83. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Điều 84. Thủ tục, hồ sơ tước hoặc phục hồi danh hiệu

   Chương VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 85. Hiệu lực thi hành
 
Xem thông tin chi tiết: tại đây.
Các tin khác