Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 153290
Đang online: 46
Hộp thư Cán bộ - Giáo viên- Nhân viên Trường
21/02/2018
1400


DANH SÁCH EMAIL CỦA CB, GV, NV TRƯỜNG TRUNG CẤP KTKT LONG AN
 
 
STT Họ và Tên Email Chức vụ
Ban Giám Hiệu
1 Trần Văn Tiếng tranvantieng.ktkt@longan.edu.vn Hiệu trưởng
2 Phạm Thị Trinh phamthitrinh.ktkt@longan.edu.vn Phó hiệu trưởng
Phòng Đào Tạo
3 Trần Long Điền tranlongdien.ktkt@longan.edu.vn TP
4 Nguyễn Thị Thanh Uyên nguyenthithanhuyen.ktkt@longan.edu.vn CB
5 Nguyễn Ngọc Yến nguyenngocyen.ktkt@longan.edu.vn CV
6 Trần Thị Trúc Phương tranthitrucphuong.ktkt@longan.edu.vn CB
7 Phạm Thanh Tùng phamthanhtung.ktkt@longan.edu.vn CV
Phòng TCHC - CTHS
8 Nguyễn Trí Đỡm nguyentridom.ktkt@longan.edu.vn TP
9 Dương Thị Lưu duongthiluu.ktkt@longan.edu.vn TTP-KTT
10 Đặng Ngọc Hải dangngochai.ktkt@longan.edu.vn NV
11 Dương Thị Lưu duongthiluu.ktkt@longan.edu.vn PTP
12 Nguyễn Thị Thanh Thúy Hoa nguyenthithanhthuyhoa.ktkt@longan.edu.vn TQ
13 Huỳnh Thị Kim Lý huynhthikimly.ktkt@longan.edu.vn KT
14 Đoàn Thị Thu Thảo doanthithuthao.ktkt@longan.edu.vn VT
15 Phạm Đình Nam phamdinhnam.ktkt@longan.edu.vn QS
16 Hồng Thúy Kiều hongthuykieu.ktkt@longan.edu.vn QS
Tổ Môn Chung
17 Huỳnh Văn Quân huynhvanquan.ktkt@longan.edu.vn TT
18 Trịnh Hoàng Tâm trinhhoangtam.ktkt@longan.edu.vn GV
19 Lê Thị Hồng Yến lethihongyen.ktkt@longan.edu.vn GV
20 Nguyễn Du Trường Ca nguyendutruongca.ktkt@longan.edu.vn GV
21 Bùi Đức Minh buiducminh.ktkt@longan.edu.vn GV
Tổ Lái Xe
22 Nguyễn Văn Sơn nguyenvanson.ktkt@longan.edu.vn TP
23 Nguyễn Tiến Văn nguyentienvan.ktkt@longan.edu.vn GV
24 Vũ Đức Huynh vuduchuynh.ktkt@longan.edu.vn GV
25 Trần Thanh Phương tranthanhphuong.ktkt@longan.edu.vn GV
Tổ Chuyên Ngành
26 Trần Long Điền tranlongdien.ktkt@longan.edu.vn TT
27 Võ Thanh Nhàn vothanhnhan.ktkt@longan.edu.vn GV
28 Nguyễn Hoàng Long nguyenhoanglong.ktkt@longan.edu.vn GV
29 Võ Phương Duy vophuongduy.ktkt@longan.edu.vn GV
30 Huỳnh Thị Kim Hướng huynhthikimhuong.ktkt@longan.edu.vn GV
31 Trần Thị Bích Trang tranthibichtrang.ktkt@longan.edu.vn GV
Web Trường
  Trường TC KTKTLA trungcapktktlongan@longan.edu.vn Web Trường
Các tin khác