Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 139414
Đang online: 60
Hộp thư Cán bộ - Giáo viên- Nhân viên Trường
04/04/2017
1253


DANH SÁCH EMAIL CỦA CB, GV, NV TRƯỜNG TRUNG CẤP KTKT LONG AN
 
 
STT Họ và Tên Email Chức vụ
Ban Giám Hiệu
1 Trần Văn Tiếng tranvantieng.ktkt@longan.edu.vn Hiệu trưởng
2 Phạm Thị Trinh phamthitrinh.ktkt@longan.edu.vn Phó hiệu trưởng
Phòng Đào Tạo
3 Võ Minh Luân vominhluan.ktkt@longan.edu.vn TP
4 Nguyễn Thị Thanh Uyên nguyenthithanhuyen.ktkt@longan.edu.vn CB
5 Ngô Thị Ánh Nguyệt ngothianhnguyet.ktkt@longan.edu.vn CB
6 Trần Thị Trúc Phương tranthitrucphuong.ktkt@longan.edu.vn CB
7 Phạm Thanh Tùng phamthanhtung.ktkt@longan.edu.vn CV
Phòng TCHC - CTHS
8 Nguyễn Trí Đỡm nguyentridom.ktkt@longan.edu.vn TP
9 Nguyễn Thị Biết nguyenthibiet.ktkt@longan.edu.vn PTP
10 Đoàn Thị Thu Thảo doanthithuthao.ktkt@longan.edu.vn VT
11 Võ Văn Thượng vovanthuong.ktkt@longan.edu.vn TX
12 Đặng Ngọc Hải dangngochai.ktkt@longan.edu.vn NV
13 Lê Vũ Sơn Lâm levusonlam.ktkt@longan.edu.vn NV
Phòng TV - TB
14 Dương Thị Lưu duongthiluu.ktkt@longan.edu.vn TP
15 Nguyễn Thị Thanh Thúy Hoa nguyenthithanhthuyhoa.ktkt@longan.edu.vn TQ
16 Huỳnh Thị Kim Lý huynhthikimly.ktkt@longan.edu.vn KT
17 Nguyễn Ngọc Yến nguyenngocyen.ktkt@longan.edu.vn CV
Tổ Môn Chung
18 Trịnh Hoàng Tâm trinhhoangtam.ktkt@longan.edu.vn TT
19 Huỳnh Văn Quân huynhvanquan.ktkt@longan.edu.vn GV
20 Lê Thị Hồng Yến lethihongyen.ktkt@longan.edu.vn GV
21 Phạm Đình Nam phamdinhnam.ktkt@longan.edu.vn GV
22 Hồng Thúy Kiều hongthuykieu.ktkt@longan.edu.vn GV
23 Nguyễn Du Trường Ca nguyendutruongca.ktkt@longan.edu.vn GV
24 Bùi Đức Minh buiducminh.ktkt@longan.edu.vn GV
Tổ Lái Xe
25 Nguyễn Văn Sơn nguyenvanson.ktkt@longan.edu.vn GV
26 Nguyễn Tiến Văn nguyentienvan.ktkt@longan.edu.vn GV
27 Võ Văn Chương vovanchuong.ktkt@longan.edu.vn GV
28 Vũ Đức Huynh vuduchuynh.ktkt@longan.edu.vn GV
29 Trần Thanh Phương tranthanhphuong.ktkt@longan.edu.vn GV
Tổ Chuyên Ngành
30 Trần Long Điền tranlongdien.ktkt@longan.edu.vn TT
31 Võ Thanh Nhàn vothanhnhan.ktkt@longan.edu.vn TP
32 Nguyễn Hoàng Long nguyenhoanglong.ktkt@longan.edu.vn GV
33 Võ Phương Duy vophuongduy.ktkt@longan.edu.vn GV
34 Huỳnh Thị Kim Hướng huynhthikimhuong.ktkt@longan.edu.vn GV
35 Trần Thị Bích Trang tranthibichtrang.ktkt@longan.edu.vn GV
Web Trường
  Trường TC KTKTLA trungcapktktlongan@longan.edu.vn Web Trường
Các tin khác