Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 453206
Đang online: 10
Thông tư 07/2014/TT-BNV (29/08/2014)
26/02/2016
846
Bộ Nội Vụ ra thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
 

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/2014/TT-BNV

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014


THÔNG TƯ
 

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2012/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2014/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013

   Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

   Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

   Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

   Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

   Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

   Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.

 
Điều 1. Nguyên tắt thi đua, khen thưởng
Điều 2. Hình thức tổ chức phong trào thi đua
Điều 3: Nội dung tổ chức phong trào thi đua
Điều 4: Danh hiệu " Chiến sĩ thi đua toàn quốc"
Điều 5: Danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cơ sở"
Điều 6. Danh hiệu" Tập thể lao động tiên tiến", " Đơn vị tiên tiến", " Tập thể lao động xuất sắc", "Đơn vị quyết thắng"
Điều 7. Danh hiệu " Cờ thi đua của Chính phủ"
Điều 8. Danh hiệu " Gia đình văn hóa", " Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa"

Điều 9. Trách nhiệm của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đối với tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước và danh hiệu " Chiến sĩ thi đua toàn quốc"
Điều 10. Các loại hình khen thưởng
Điều 11. Khen thưởng quá trình cống hiến
Điều 12. Chức danh tương đương
Điều 13. Đối tượng tập thể đề xét khen thưởng " Huân chương Sao vàng", " Huân chương Hồ Chí Minh"
Điều 14. Điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng
Điều 15. Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương để tặng cho gia đình
Điều 16. Giấy khen để tặng cho gia đình
Điều 17. Hội đồng Thi đua- Khen thưởng cấp Bộ
Điều 18. Hội đồng Thi đua- Khen thưởng cấp tỉnh
Điều 19. Quy định về hồ sơ, thủ tục
Điều 20. Tuyến trình khen thưởng
Điều 21: Hồ sơ, thời điểm trình khen Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu vinh dự Nhà nước
Điều 22. Thông báo kết quả khen thưởng
Điều 23. Lưu trữ hồ sơ khen thưởng
Điều 24. Sử dụng quỹ thi đua khen thưởng
Điều 25. Hồ sơ, thủ tục, hủy bỏ quyết định khen thưởng
Điều 26. Hồ sơ, thủ tục tước danh hiệu vinh dự nhà nước
Điều 27. Hiệu lực thi hành
 
Xem thông tin chi tiết : tại đây.

 
Các tin khác