Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 453207
Đang online: 10
Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ (01/07/2014)
26/02/2016
865
Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013


CHÍNH PHỦ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013
 

   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

   Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

   Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Nguyên tắc khen thưởng

Điều 3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

Điều 4. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

Điều 5. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”

Điều 6. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”

Điều 7. “Huân chương Sao vàng” tặng cho tập thể

Điều 9. “Huân chương Độc lập” hạng nhất

Điều 10. “Huân chương Độc lập” hạng nhì

Điều 11. “Huân chương Độc lập” hạng ba

Điều 12. “Huân chương Quân công” hạng nhất

Điều 13. “Huân chương Quân công” hạng nhì

Điều 14. “Huân chương Quân công” hạng ba

Điều 15. “Huân chương Lao động” hạng nhất

Điều 16. “Huân chương Lao động” hạng nhì

Điều 17. “Huân chương Lao động” hạng ba

Điều 18. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất

Điều 19. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì

Điều 20. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba

Điều 21. “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” đối với cá nhân có thời gian làm nhiệm vụ ở vùng biển, đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Điều 22. “Huy chương Hữu nghị”

Điều 23. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”

Điều 24. Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương

Điều 25. Giấy khen tặng cho gia đình

Điều 26. Thẩm quyền xét tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”

Điều 27. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Điều 28. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp bộ

Điều 29. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh

Điều 30. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 

Xem thông tin chi tiết tại đây.
Các tin khác